Admission Open For Year 2021

Programs Available LKG, UKG Spoken English and English Language Program -A program that would serve as a very strong foundation to help your child to go ahead as an independent, smart, learner. Enrichment Program In addition to English, the students will also learn Math, Science and Art. If you dream ...

read more

Good wishes to the KET and CAE Students

Good wishes to the students doing the Cambridge Key English Test and Cambridge Certificate in Advanced English Examination. ELC is a Cambridge English Qualifications Registration Centre for the British Council and a University of Cambridge ESOL Examinations Authorised Center. Throughout the year sudents of ELC in all grades are assessed ...

read more

ބޮޑެތި މީހުންގެ އިންގްލިޝް ލޭންގްއޭޖް ޕްރޮގްރާމް

ބޮޑެތި މީހުންގެ އިންގްލިޝް ލޭންގްއޭޖް ޕްރޮގްރާމް ބޭސިކް ޕްރޮގްރާމް އިންޓަރމީޑިއޭޓް ޕްރޮގްރާމް އެޑްވާންސް ޕްރޮގްރާމް މުއްދަތު: 03 މަސް ދުވަސް ( 06 ޑިސެމްބަރ އިން 06 މާރޗް 2021) ފުލް ކޯސް ފީ : -/1000 ރ ބައިވެރިވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3335843 Viber: https://bit.ly/34OXd5n

read more

The Best O'Level English Exam Preparation Program

O'Level English Exam Preparation Program at ELC for Local and International Students. Click the links below to see why this program is the best program for you. Cambridge O'Level Results http://www.everyones.com.mv/awarddetails/2/ Top in the World in Cambridge O'Level English http://www.everyones.com.mv/awarddetails/3/ To register click http://www.everyones.com.mv/joinelc/ Contact 3335843. E-mail:online@everyones.com.mv

read more

The Vocabulary Challenge

The Vocabulary Challenge (1st-5th November 2020) For ages 6 years and above, great for adults too.The fun web based activities will enrich your child's vocabulary. Hear them speak better English in just 5 days.Watch them write better English. For a limited time this program is available for $10 (MVR 155) ...

read more
First Previous 1 2 3 4 Next Last

Continue learning! Keep shining!